LaserSat 23

CERE-regata 2002

Hop regata

Pohár ČR 2002 - Laser Standard: summary

Modrý hrozen

Švestková regata

Pohár ČR 2002 - Laser Radial: summary

Bilance a statistiky Laseristů v ČR

Mistrovství Evropy Laser Radial 2002

Regionální pohár Morava 2002

6. Česká námořní rallye

STANOVY

Stanovy

České asociace lodní třídy LASER
(Czech LASER class association)

Část I. - Základní ustanovení

 1. Česká asociace lodní třídy Laser se sídlem Hodoňovice 38, 739 01 Baška (dále jen Asociace) je dobrovolným sdružením jednotlivců, kteří provozují nebo jakýmkoliv způsobem podporují sportovní plachtění v lodní třídě LASER.
 2. Asociace hájí zájmy svých členů a zajišťuje jejich informovanost. Za tímto účelem spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi obdobných zájmů. Zastupuje lodní třídu Laser v Českém svazu jachtingu a v příslušných mezinárodních organizacích.
 3. Asociace plní zejména tyto úkoly:
  1. organizuje a řídí soutěže a sportovní činnost v lodní třídě
  2. organizuje a vytváří podmínky pro přípravu závodníků pro účast v soutěžích národních i mezinárodních a zabezpečuje účast v těchto soutěžích
  3. nominuje reprezentační družstvo lodní třídy a řídí jeho přípravu a činnost
  4. vede evidenci lodí a jmenuje hlavního měřiče třídy
  5. vytváří podmínky pro hospodářské zabezpečení sportovní činnosti, popř. k tomu účelu provozuje vlastní hospodářskou činnost
  6. hospodaří s prostředky a s majetkem Asociace
  7. vydává jednou ročně informační zpravodaj

Část II. - Členství, vznik a ukončení členství

 1. Řádnými členy Asociace mohou být zásadně jednotlivci. Jsou to především osoby, které sami aktivně provozují sportovní činnost nebo tuto činnost organizují nebo zajišťují.
 2. Přispívajícími členy mohou být jednotlivci i organizace, které však sportovní činnost neprovozují.
 3. Členství v Asociaci začíná dnem zaplacení členského příspěvku a končí vystoupením člena z Asociace, jeho vyloučením nebo nezaplacením členského příspěvku do určeného data běžného roku.

Část III. - Členské příspěvky

 1. Členové Asociace platí členské příspěvky, jejichž výši schvaluje Výroční členská schůze.
 2. Příspěvky jsou roční a jsou splatné vždy do 30.05. běžného roku.
 3. Přispívající členové mohou poskytnout příspěvek v libovolné výši, minimálně však ve výši členského příspěvku řádných členů.

Část IV. - Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:
  1. zúčastnit se veškeré činnosti Asociace
  2. volit a být volen do orgánů Asociace (za nezletilé mohou volit jejich rodiče nebo právní zástupci)
  3. účastnit se Výroční členské schůze a jednání všech orgánů Asociace, na nichž se projednávají jeho návrhy nebo stížnosti
  4. na metodickou a materiálovou pomoc podle zásad Asociace
  5. na pravidelné informace ve formě informačního zpravodaje alespoň jednou ročně
 2. Člen má povinnost:
  1. řídit se stanovami Asociace a dalšími závaznými předpisy a usneseními
  2. platit členské příspěvky ve stanovené výši

Část V. - Organizační struktura Asociace

 1. Nejvyšším orgánem Asociace je Výroční členská schůze, kterou minimálně jednou za rok svolává předseda Asociace nejméně měsíc před datem konání. V rozhodnutí o svolání Výroční člen. schůze musí být uvedeno datum, místo konání a program jednání. Funkcionáři Asociace, zvolení Výroční čl. schůzí jsou voleni na období, určené touto schůzí, které je uvedeno v usnesení.
 2. Výroční členská schůze plní tyto úkoly:
  1. schvaluje a mění stanovy Asociace
  2. volí funkcionáře Asociace, v případě potřeby je odvolává nebo doplňuje
  3. schvaluje zprávu o činnosti předsednictva a o hospodaření za minulé období
  4. schvaluje program činnosti Asociace a návrh rozpočtu
  5. určuje výši členských příspěvků
  6. rozhoduje s konečnou platností o řešení stížnosti proti usnesení předsednictva
 3. Výroční čl. schůze je usnášeni schopná pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů Asociace.
 4. Výroční čl. schůze při svém jednání postupuje podle schváleného jednacího a volebního řádů. K platnosti usnesení Výroční člen. schůze je
  třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
 5. Mimořádná Výroční členská schůze musí být svolána do 1 měsíce, jestliže o ní požádá alespoň třetina členů nebo revizor účtů.
 6. V období mezi Výročními členskými schůzemi řídí činnost Asociace předsednictvo, které tvoří tito funkcionáři: předseda, místopředseda, hospodář, trenér, měřič.
 7. Asociace může jmenovat další funkcionáře k výkonu dalších potřebných činností.
 8. K platnosti usnesení předsednictva je třeba nadpoloviční většiny zvolených členů.

Část VI. - Závěrečná ustanovení

 1. Asociace je organizací s právní subjektivitou. K zastupování Asociace je oprávněn předseda. Pro jednotlivé případy může předseda pověřit zastupováním některého dalšího člena předsednictva.
 2. Majetek Asociace je majetkem Asociace jako celku. Předsednictvo stanoví zásady pro nakládání s majetkem, zejména pro jeho nabývání a převody.

Pavlov, 11.05.96

Platné znění stanov Asociace lodní třídy Laser schválené ministerstvem vnitra 11.6.1996.